GDPR – Zásady ochrany osobných údajov

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne
 1. Prevádzkovateľ internetovej stránky FasaPonozky.sk, Ján Šinčok, sído: Litava 138, 962 44 Litava , IČO: 51859891, DIČ: 1074362553
  • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky https://www.fasaponozky.sk
 2. Účel spracúvania osobných údajov
  • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
  • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
  • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
 3. Zoznam spracúvaných osobných údajov
  • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
  • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
  • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia
 4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
  • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
  • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
  • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 5. Zverejnenie údajov
  • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje
 6. Podmienky spracúvania
  • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
  • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
  • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby
 7. Práva a povinnosti dotknutej osoby
  • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje
 8. Poučenie o právach dotknutej osoby
  • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
  • zrušenie konta,
  • vymazanie všetkých údajov týkajúcich sa dotknutej osoby.
Košík
Prihlásiť

Nemáte ešte účet?

Začnite písať, aby sa zobrazili produkty, ktoré hľadáte.
Obchod
Wishlist
0 Košík
Môj účet